Σορβικό

Το σορβικό οξύ είναι ένας μυκοστατικός παράγοντας . Χρησιμοποιείται μόνο για να αναστείλει την δραστηριότητα των ζυμών και όχι των βακτηρίων. Η μέτρηση του είναι αναγκαία καθώς η χρήση του έχει σαφή νομοθετημένα όρια των 200 ppm.

© ALL RIGHTS RESERVED. DEVELOPED BY JETNET